Ochrona obiektów przed szkodnikami

Ochrona obiektów przed szkodnikami

Ochrona obiektów przed szkodnikami

Etapy wdrażania systemu kontroli szkodników

Działania

Audyt wstępny – usługa mającą na celu określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności, oszacowanie rodzaju i ilości urządzeń niezbędnych do właściwego zabezpieczenia zakładu.

Zabezpieczenie zakładu – wyeliminowanie maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie; instalacja niezbędnych urządzeń (lamp owadobójczych,karmników deratyzacyjnych,pułapek lepowych z atraktantem wabiącym i pułapek żywołownych), które pozwolą ograniczyć dostęp szkodników na teren obiektu.

Serwis – regularne wizyty zgodnie z harmonogramem dołączonym do dokumentacji. Daje to gwarancję systematycznej i skutecznej kontroli szkodników na terenie każdego obiektu. Wszystkie wizyty znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach oraz dokumentacji systemowej.

Monitoring

Wykonujemy obserwacje aktywności szkodników na terenie firmy. Uzyskane dane wykorzystujemy następnie do oceny podjętych dotychczas działań i planowania działań w przyszłości. Aby uzyskane dane były pełne, stosujemy przegląd rozłożonych preparatów i stanu technicznego urządzeń przeciw szkodnikom: lamp owadobójczych, lepów z atraktantami wabiącymi,pułapek żywołownych, karmników deratyzacyjnych czy wyłożonych trutek pokarmowych. Czynności te są wykonywane regularnie, zgodnie ustalonym dla Państwa firmy harmonogramem monitoringu.

Dokumentacja

Sporządzamy plan obiektu z naniesionymi urządzeniami. Prowadzimy szczegółową dokumentację dotyczącą ustaleń po wizytach w Państwa firmie. Gromadzimy dane o wykonywanych usługach, o poziomie aktywności szkodników, udzielonych zaleceń, działaniach korygujących. Wdrażamy i nadzorujemy Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM –Integrated Pest Management), prowadzimy działania z zakresu PEST CONTROL (kontrola występowania szkodników). Indywidualnie opracowujemy Program Zwalczania Szkodników dla każdego z naszych klientów. Po każdej wizycie wystawiamy protokół zawierający:procedurę zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami – opisującą wszystkie działania prowadzone na terenie danego obiektu związane z kontrolą szkodników,opis obsługi urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, wykaz stosowanych preparatów oraz wszystkie konieczne zezwolenia i atesty oraz karty kontrolne aktywności szkodników.